iPadGPS is onderdeel van de Watersport WebWinkel

Algemene voorwaarden de Watersport WebWinkel
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Watersport WebWinkel en op alle (afnemers van producten van de Watersport Webwinkel) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 
2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle uitingen van de Watersport WebWinkel op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen per e-mail of via websites van de Watersport WebWinkel worden geplaatst.
2.3 De Watersport WebWinkel behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Watersport WebWinkel in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Watersport WebWinkel de bestelling heeft geaccepteerd.
 
3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van de Watersport WebWinkel zijn de actuele prijzen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is de Watersport WebWinkel bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 
4. Levering
4.1 De Watersport WebWinkel bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 De Watersport WebWinkel levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt de Watersport WebWinkel uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 De Watersport WebWinkel behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van de Watersport WebWinkel aangevuld of opnieuw gedaan.
 
5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bankoverschrijving, iDEAL, PayPal, onder rembours.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de Watersport WebWinkel, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 
7. Retourrecht
7.1 De afnemer heeft het recht door de Watersport WebWinkel geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Opgave van reden is niet noodzakelijk.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet de Watersport WebWinkel de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door de Watersport WebWinkel afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: geleverde download waterkaarten, software waarbij de verzegeling is verbroken of geactiveerd is.
 
8. Garantie
8.1 De Watersport WebWinkel garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 jaar na aflevering.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij de Watersport WebWinkel worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, de Watersport WebWinkel het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van de Watersport WebWinkel). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; de Watersport WebWinkel• niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.5 De Watersport WebWinkel kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van aangeschaft artikel schade aan uw apparatuur/ spullen ontstaat.
 
9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van de Watersport WebWinkel opgeslagen om de bestellingen te verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden.
 
10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de Watersport WebWinkel met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 De Watersport WebWinkel is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Watersport WebWinkel beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.
 
11. Informatievoorziening
11.1 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

iPadGPS.nl - recensie Gem. beoordeling: 9.1 op basis van 13 recensies

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | iPadGPS is onderdeel van de Watersport WebWinkel